رنگ استخوانی که با نام‌ های مختلفی مطرح شده و از سفید عاجی تا سفید مات و هم خانواده سفید از آن نام برده می‌شود، دارای یک کد رنگ اختصاصی f8f7e6# است. طراحان و هنرمندان به منظور این که همواره از یک رنگ ثابت و صحیح در ساختار کارهای خود بهره ببرند، از کدهای رنگ‌ها استفاده می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود که هیچ وقت رنگی را به اشتباه در کارهای خود وارد نکنند. رنگ سفید استخوانی نیز با این رنگ دارای هم خانواده‌های روشن‌تر و تیره‌تر است. این رنگ که از نگاه طراحان مد و هنر در سال 2016 یکی از رنگ‌های سال انتخاب شده بود طرفدان پرشماری نیز دارد. خنثی بودن دسته رنگی سفید استخوانی از مواردی است که آن را بین انتخاب کنندگانش محبوب کرده است. رنگ زیر که بسیار به سفید نزدیک است رنگ مورد صحبت ما بوده و پالت‌های رنگی زیر نیز به عنوان رنگ‌های قابل استفاده در کنار این رنگ قرار گرفته‌اند.