رنگ فسفری حاصل ترکیب دو رنگ زرد و سبز می باشد. استفاده از رنگ فسفری در حوله توسط بهرنگ فام انجام می شود و این رنگ برای مکان های خاص یا شرکت هایی که برند و یا هویتشان از این رنگ استفاده شده بسیار کاربرد دارد.