آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


کالیته رنگ های راکتیو

رنگ سبز حوله رنگرزیسبز رنگرزی حوله خاکیخاکی رنگرزی حوله فیروزه ایفیروزه ای رنگرزی حوله آبی آسمانیآبی آسمانی رنگرزی حوله قرمزقرمز