آدرس کارخانه مرکزی : اصفهان ، گل دشت ، خیابان شهید منتظری ، خیابان شهید قدوسی ، رنگرزی بهرنگ فام

شماره تلفن : 03142243737 و 03142243738

شماره همراه ( علوی ) : 09133675224

آدرس کارخانه غرب : تبریز ، آذرشهر ، بلوار بسیج ، جنب نساجی آذرشهر ، رنگرزی بهرنگ فام

شماره همراه ( کاظمی ) : 09144004758

پست الکترونیکی : info@behrangfam.com

تلگرام : Behrangfam_com@

همچنین جهت برقراری ارتباط می توانید فرم تماس با ما را تکمیل و ارسال کنید.