آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


آکریلیک‌

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی