آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


استات‌

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی