آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


اسپرک

مواد رنگزای طبیعی در رنگرزیمواد رنگزای طبیعی در رنگرزی