آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


الیاف آب دوست

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی