آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


الیاف آب گریز

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی