آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


الیاف سلولزی

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی