آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


الیاف پروتئینی

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی