آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


الیاف

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی