آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


ترکیب رنگ فیروزه ای

رنگرزی حوله فیروزه ایفیروزه ای رنگرزی حوله فیروزه نوزادیفیروزه نوزادی