آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


ترکیب رنگ کرم

رنگرزی حوله کرمکرم