آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


ترکیب رنگ گلبهی

رنگ گلبهی رنگرزی حولهگلبهی