آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


حوله رنگ زرد

رنگرزی حوله زردزرد