آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


حوله رنگ شیر قهوه

رنگرزی حوله شیر قهوهشیر قهوه ای ( نسکافه ای )