آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


حوله رنگ صورتی تیره

رنگرزی حوله صورتی تیرهصورتی تیره