آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


حوله رنگ قرمز

رنگرزی حوله قرمزقرمز