آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


حوله رنگ کرم

رنگرزی حوله کرمکرم