آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


حوله صورتی تیره

رنگرزی حوله صورتی تیرهصورتی تیره