آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


درباره رنگرزی

رنگرزی چیسترنگرزی چیست ؟