آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


درخشان‌ کننده‌ های فلورسنتی

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی