آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


رنگرزی حوله شیر قهوه

رنگرزی حوله شیر قهوهشیر قهوه ای ( نسکافه ای )