آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


رنگرزی حوله صورتی تیره

رنگرزی حوله صورتی تیرهصورتی تیره