آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


رنگرزی حوله صورتی

رنگرزی حوله صورتی تیرهصورتی تیره