آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


رنگرزی زرد

رنگرزی حوله زردزرد