آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


رنگ زرد حوله

رنگرزی حوله زردزرد