آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


رنگ شیر قهوه حوله

رنگرزی حوله شیر قهوهشیر قهوه ای ( نسکافه ای )