آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


رنگ صورتی حوله

رنگرزی حوله صورتی تیرهصورتی تیره