آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


رنگ قرمز حوله

رنگرزی حوله قرمزقرمز