آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


نخ

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی