آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


هیدروکسید کروم

اصطلاحات رنگرزیاصطلاحات رنگرزی