آذران رنگ پرهام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


پارچه

فرایند رنگرزیفرایند رنگرزی